Umowa SLA - 0
(Service Level Agreements)
Poziom Świadczonych Usług

 

Niniejsza umowa reguluje poziom świadczenia usług przez firmę WILKSOFT z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Kiepury 24A, reprezentowaną przez Pana Romana Wilk, w zakresie konserwacji i rozwoju produktów wchodzących w skład pakietu oprogramowania klasy ERP/MRPII/CRM o nazwie KAMELEON.ERP. Firma WILKSOFT oświadcza, iż jest jedynym właścicielem praw autorskich i pokrewnych do pakietu KAMELEON.ERP.

§1. Prawa Nabywcy

W ramach niniejszej umowy Nabywca / Klient posiadający dowolną wersję oprogramowania KAMELEON ERP, ma prawo po opłaceniu usługi ”Opłata za SLA-0 ” do:

- pobierania poprzez stronę www.wilksoft.pl (lub inną stronę w sieci www podaną przez firmę WILKSOFT),  nowych wersji oprogramowania do czasu ważności usługi ”Opłata za SLA-0 ” (zależy od okresu wykupu  usługi SLA-0),
- otrzymywania nowych wersji oprogramowania i dokumentacji na nośniku danych (jeśli zajdzie taka potrzeba,  koszty nośnika i przesyłki są pokrywane przez Nabywcę / Klienta).
- konsultacji telefonicznych (w godzinach pracy firmy WILKSOFT) związanych z problemami występującymi w  produktach firmy WILKSOFT,
- rabatu w wysokości 20 % na zakup nowych licencji i usług firmy WILKSOFT, 
- usuwania błędów i usterek zgłoszonych przez Klienta / Nabywcę firmie WILKSOFT (w zakresie zgodnym  z dokumentacją przygotowaną przez firmę WILKSOFT)

§2. Obowiązki Nabywcy

Klient / nabywca w ramach poziomu – 0 umowy SLA jest zobowiązany do:

- instalowania we własnym zakresie i na koszt własny, przesyłanych i pobieranych nowych wersji  oprogramowania , niezależnie jakie koszty i skutki pośrednie i bezpośrednie instalacje te wywołują, 
- zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie nie udostępniania przekazanych kodów i danych logowania do www.wilksoft.pl osobom nieuprawnionym.

§3. Ograniczenia w umowie

Umowa nie będzie respektowana przez firmę WILKSOFT w przypadku:

- w czasie trwania umowy wystąpią przeterminowane płatności o kwotę wyższą niż zapłaconą za usługę  ”Opłata za SLA-0”,
- używania przez Klienta / Nabywcę nie licencjonowanego oprogramowania.

 

 

traffit_generating